PxPixel
הרשמה/התחברות
נקודות עיקריות
תמחור ועסקאות
שכונות

בקעות

תמחור ועסקאות

עסקאות בבקעות (0)
לא דווחו ברשות המיסים עסקאות בסביבה הקרובה לנכס

השכלה

55

מדד בתי הספר בארץ

השוואת בתי הספר באזור לפי מדד מדלן

שם ביה"ס
מדד מדלן
שכבה
פיקוח
שנת בחינת אחרונה
אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה
אחוז המורות שדווחו על שחיקה

השכנים

מדדים חברתיים באזור

מדד חברתי כלכלי מתוך 10

פרויקטים חדשים בסביבה

דף הבית
בקעות
מידע חשוב
מדלן 2020